دوره های آموزشی

يكي از راهکارهای بنيادی و مهم به منظور حل مسائل سازمانی، استفاده و بكار گيري آموزش های کاربردی به منظور افزایش سطح دانش و مهارتهای مدیران و کارکنان در سازمان ها می باشد.
توسعه منابع سازماني منجر به افزایش بهره وری فردی و سپس بهره وری سازمانی می گردد که این امر در نهایت به تعالی سازمان منتج می گردد.
می توان با اطمینان گفت با اجرای آموزش های کاربردی توسط “ایران فایو اس سرویس” سطح یادگیری فراگیران از لحاظ دانش، توانایی و مهارت ها افزایش یافته و تاثیرات بسیار مثبتی درعملکرد سازمان ایجاد خواهد شد. شما می توانید دوره های آموزشی را در قسمت خدمات – آموزش جستجو نمائید. 

ما برآنیم با شیوه های آموزشی و متفاوت خود، نحوه مدیریت صحیح مهارت های اساسی را که برای حفظ انگیزه، بهره وری و تعهد در سازمان ها ضروری است، به مدیران و کارکنان آموزش دهیم. مدیری که می داند چگونه به درستی اهداف و نحوه تعیین وظایف را مشخص کند، باعث ایجاد سازگاری بین کارکنان و وظیفه شان در سازمان و در نتیجه افزایش بهره وری آنها می شود.  

دوره های مدیریت

دوره های عمومی

دوره مدیریت آموزشی

دوره های بازاریابی

دوره های ارتباطات

دوره های بهره وری و مهندسی صنایع

اسکرول به بالا